کی اقتصاد جهان از شر کرونا خلاص می شود؟ –


به گزارش ایسنا ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارشی با اشاره به شیوع کرونا در جهان نوشت: هنوز نه ، روند بهبود اقتصادی آغاز شده است. به گفته این سازمان ، چین و ترکیه تنها کشورهایی بودند که در سال 2020 به سطح قبل از اپیدمی بازگشتند. عربستان سعودی و آرژانتین نیز دو عضو این سازمان هستند که انتظار می رود قبل از همه گیری به دیرتر از سایر کشورها به سطح تولید ناخالص داخلی بازگردند.

1- چین

زمان برآورد شده برای رسیدن به اندازه اقتصادی قبل از کرونا: سه ماهه دوم سال 2020

2- ترکیه

زمان برآورد شده برای رسیدن به اندازه اقتصادی قبل از کرونا: سه ماهه سوم 2020

3- آمریکا

زمان برآورد شده برای رسیدن به اندازه اقتصادی قبل از کرونا: سه ماهه دوم سال 2021

4- ژاپن

زمان برآورد شده برای رسیدن به اندازه اقتصادی قبل از کرونا: سه ماهه سوم 2020

5- آلمان

زمان برآورد شده برای رسیدن به اندازه اقتصادی قبل از کرونا: سه ماهه چهارم 2021

6- هند

زمان برآورد شده برای رسیدن به اندازه اقتصادی قبل از کرونا: سه ماهه چهارم 2021

7- استرالیا

زمان برآورد شده برای رسیدن به اندازه اقتصادی قبل از کرونا: سه ماهه اول سال 2022

8- سوئیس

زمان برآورد شده برای رسیدن به اندازه اقتصادی قبل از کرونا: سه ماهه اول سال 2022

9- کانادا

زمان برآورد شده برای رسیدن به اندازه اقتصادی قبل از کرونا: سه ماهه دوم سال 2022

10- انگلستان

زمان برآورد شده برای رسیدن به اندازه اقتصادی قبل از کرونا: سه ماهه دوم سال 2022

11- فرانسه

زمان برآورد شده برای رسیدن به اندازه اقتصادی قبل از کرونا: سه ماهه سوم 2022

12- اسپانیا

زمان برآورد شده برای رسیدن به اندازه اقتصادی قبل از کرونا: سه ماهه سوم 2023

13- عربستان

زمان برآورد شده برای رسیدن به اندازه اقتصادی قبل از کرونا: سه ماهه اول سال 2024

https://aparna.ir/
aparna.ir
www.aparna.ir